V-Square Handsome 2017

0
1288

ขอเชิญหนุ่มหล่อ บุคลิกดี กล้าแสดงออก อายุระหว่าง 15-30 ปี ความสูง 165 ซม. ขึ้นไป ร่วมสมัครเข้ากระกวดงาน V-Square Handsome 2017

คุณสมบัติผู้ประกวด
1. เพศชาย / อายุระหว่าง 15 – 30 ปี
2. ส่วนสูง 165 ซม.ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษามัธยมศึกษา หรือเทียบเท่าขึ้นไป
4. มีบุคลิกดี / กล้าแสดงออก

เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายเต็มตัว 4×6 นิ้ว 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน / นักศึกษา

การประกวด
– วันที่ 9 เม.ษ. 2560 ณ ลานกิจกรรม ชั้นใต้ดิน เวลา 13:00 – 17:00 น. โดยประมาณ

ช่องทางการสมัคร
– เตรียมเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด มายื่นที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 10:00 – 20:00 น. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 5 เม.ษ. 2560