About me

ศูนย์การค้า วี-สแควร์ แบ่งเป็น วี-สแควร์ พลาซ่าและ วี-สแควร์ สรรพสินค้า เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่สุดในนครสวรรค์ เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ. 2546 ในนามของบริษัท นิภาพรพัฒน์ จำกัด เป็นระยะเวลา 14 ปี

อาณาจักรแห่งความสุข ครบครันความทันสมัย