OTOP สืบสานภูมิปัญญาไทย รวมใจช่วยชาวนา”ตามรอยพ่อด้วยความพอเพียง

0
2366

จังหวัดนครสวรรค์ เปิดงาน “OTOP สืบสานภูมิปัญญาไทย รวมใจช่วยเหลือชาวนา ตามรอยพ่อด้วยความพอเพียง

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดนครสวรรค์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมพิธีเปิดการจัดกิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการตลาด “งานโอทอปสืบสานภูมิปัญญาไทย ร่วมใจช่วยชาวนา ตามรอยพ่อด้วยความพอเพียง” โดยมี นางยุพา ศรีแก้วหล่อ พัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ จัดเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดโดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ของจังหวัดนครสวรรค์ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและการตลาด รวมถึงการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าโอทอป ที่จะนำไปสู่การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่น ดังกล่าวงานจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าวี-สแควร์พลาซ่า โดยมีการจำหน่ายสินค้าโอทอปเด่นของจังหวัดนครสวรรค์ และจำหน่ายข้าวสารแปรรูป รวมจำนวน 60 บูธ