วี-สแควร์ เมษามหาสงกรานต์

0
181

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง มหกรรมรวมพลคนรักลูกทุ่ง ปีที่21
กติกาการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ชิงถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล
ในงาน “วี-สแควร์ เมษามหาสงกรานต์” ประจำปี 2567
จัดโดย ศูนย์การค้า วี-สแควร์ นครสวรรค์
ลานกิจกรรม ชั้นใต้ดิน ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

 1. ประเภทการประกวด
  เพลงไทยลูกทุ่ง แบ่งเป็น 2 ระดับ 4 ประเภท ได้แก่
  1.1.รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประเภทชาย
  1.2. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประเภทหญิง
  1.3. รุ่นประชาชนทั่วไป ประเภทชาย
  1.4. รุ่นประชาชนทั่วไป ประเภทหญิง
 2. กติกาการประกวด
  2.1. ผู้เข้าประกวดจะต้องเลือกเพลงที่จะร้องประกวดด้วยตนเองในรอบแรก จำนวน 1 เพลง พร้อมนำไฟล์
  ดนตรี (Backing Track) มาด้วยตนเองในวันประกวด
  2.2. ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตามกำหนดเวลา
  ของการประกวด
  2.3. เครื่องแต่งกายที่สวมใส่เข้าประกวดต้องสุภาพ เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง
  2.4. ผู้เข้าประกวดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
  2.5. ผู้เข้าประกวดจะต้องรายงานตัวก่อนการประกวดร้องเพลง 60 นาที เป็นอย่างน้อยเพื่อความสะดวกใน
  การเตรียมความพร้อม
  2.6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใดในกรณีที่
  เห็นว่าไม่เหมาะสม
 3. เกณฑ์การตัดสิน
  3.1 รอบคัดเลือกใช้เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
  คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสินดังนี้
 4. น้าเสียง 30 คะแนน
 5. ทำนอง 20 คะแนน
 6. อักขระ 20 คะแนน
 7. เทคนิคการขับร้อง 15 คะแนน
 8. บุคลิกและลีลา 15 คะแนน
  รวมทั้งหมด 100 คะแนน
  3.2 รอบชิงชนะเลิศ ใช้เกณฑ์การตัดสินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ
  3.2.1. คะแนนจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคิดเป็นร้อยละ 100 จากคะแนนทั้งหมด ซึ่งมีเกณฑ์การ

ตัดสินดังนี้

 1. น้าเสียง ๓๐ คะแนน
 2. ทำนอง 20 คะแนน
 3. อักขระ 20 คะแนน
 4. เทคนิคการขับร้อง 15 คะแนน
 5. บุคลิกและลีลา 15 คะแนน
  รวมทั้งหมด 100 คะแนน
  3.3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่อนุญาตให้มีการประท้วงใด ๆ ทั้งสิ้น
 6. รางวัล
  4.1.รางวัลชนะเลิศทุกระดับ จะได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 5,000 บาท
  4.2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุกระดับ จะได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 4,000 บาท
  4.3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุกระดับ จะได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 3,000 บาท
  4.4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทุกระดับ จะได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 2,000 บาท ( มี 2 รางวัล )
 7. วันเวลาและสถานที่
  5.1. การรับสมัคร ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 เมษายน 2567 ลิงค์สมัคร https://forms.gle/ve1o4qWVEDTYFb4E6
  5.2. วันประกวด
  5.2.1. รอบคัดเลือก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทั้งประเภทหญิงและประเภทชาย วันที่ 13 เมษายน 2567
  5.2.2. รอบชิงชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทั้งประเภทหญิงและประเภทชาย วันที่ 14 เมษายน 2567
  5.2.3. รอบคัดเลือก รุ่นประชาชนทั่วไป ทั้งประเภทหญิงและประเภทชาย วันที่ 15 เมษายน 2567
  5.2.4. รอบชิงชนะเลิศ รุ่นประชาชนทั่วไป ทั้งประเภทหญิงและประเภทชาย วันที่ 16 เมษายน 2567